Referat af menighedsrådsmøde d. 09.06.2021

Sengeløse Kirke

Menighedsrådet

Referat menighedsrådsmøde

Sognegården onsdag 9. juni 2021 kl. 19:00

Dagsorden

Pkt.

Tekst

 

1.

Fremmøde og godkendelse af dagsorden

Ingen afbud.

Udsendelse af dagsorden tages op på næste møde. Der er ønske om ændring af MRs mødedatoer fremover. Dagsorden Godkendt

2.

Teologisk drøftelse

Udsættes

3.

Orientering

 

3.a

Formanden

Invitation til Stiftsudvalgsmøde og provstiudvalgsmøde foreligger. Lars opfordrer til at interesserede melder sig.

3.b

Kontaktpersonen

Holdt møde med graver fra RØN og Gunnar om kirkegården og Brandsoft. Bjarne ansat i praktik i 30 dage.

3.c

Sognepræsten

Høstgudstjeneste 5/9.

3.d

KKBU

Avanten er kommet hjem og skal til Sivertsen i Hedehusene for Rep. Næste møde 15/6.

 

3.e

Kirkeværgen

Kirken kalkes inden konfirmationerne.

3.f

Kasserer

Intet

3.g

Medarbejderrepræsentanten

Intet

3.h

Aktivitetsudvalg

Ved at arrangere næste årshjul som fremlægges til MR i september

3.i

Byggeudvalg Projekt Sognegård

Bjørg træder ind i byggeudvalget. Lisbeth har fremlagt planen for 2021.

4.

Sager til beslutning

 

4.a

Budget 2021

Revideret budget 2021 godkendt af MR. Budgettet har et resultat på 15.420

4.b

Budget 2022

Bidrag budget 2022 afleveret den 6.6.2021 kl. 23.06 er godkendt.

Administrationsudgifterne skal gennemgås efterfølgende.

4.c

Ekstra besparelser i 2021

Besparelser på kr. 199.000,- besluttet.

Der afholdes Ekstraordinær MR. Den 15/6 kl 19.00 eller den 18/6 kl. 17.00 med beslutning om ny regnskabsfører.

5.

Sager til drøftelse

 

5.a

Beslutningsprocesser i menighedsrådet – fra forberedelse til beslutning, dokumentation (referat) og udførelse.

Mailkorrespondance skal drøftes. Kan der være punkter til MR som drøftes på mail.

5.b

Personaleledelse

Udsættes til august

5.c

Organisering af graverstillinger – nu og i fremtiden

Hanne, Marianne og Lars arbejder videre med forslaget. Der kommer en indstilling til beslutning i august.

5.d

P-plads ved kapellet

Poul taler med bilernes ejere.

5.e

Menighedsrådets dag

12/9. Oplæg til dagsorden drøftes til MR-mødet i august

5.f

Ungdomskor

MR er positiv overfor.

5.g

Kirkesanger

MR er positiv over at indkalde en ekstern sanger til konfirmationer i 2021

5.h

Dato for menighedsmøde

3/10-2021 11-14 med frokost

6.

Gennemgang af opgaveliste

 

7.

Eventuelt

 

 

Mødet sluttes