Referat af menighedsrådsmødet 10.08.2021

Sengeløse Kirke

Menighedsrådet

Den 10. august 2021

Referat af offentligt menighedsrådsmøde

Sengeløse Sognegård, tirsdag den 10. august 2021 kl. 19:00

Referat udsendt 13. august 2021

Pkt.

Tekst

1.

Fremmøde og godkendelse af dagsorden. De fire fremmødte er beslutningsdygtige.
 

Indkaldelse af suppleanter : N/a

Deltagere:        Lars Enghoff Jensen (formand)
                             Hanne Bienert (kontaktperson)

                             Lonny Petersen (medlem)

                             Bjørg Sandberg (referant)

                            

 

Fravær:              Merry Lisbeth Rasmussen (sognepræst)

                             Gitte Malling Buur (kasserer)
                             Marianne Kehler (sekretær)

                             Paul Kehler (kirkeværge)

 

Dagsorden blev herefter godkendt.

2

Teologisk drøftelse

 

Punktet udgår, da sognepræst er på ferie.

3.

Orientering

3.a

Formanden

  • Valg til stiftsråd og provstiudvalg afholdes den 24. august 2021. Formand forventer, at deltage.
  • Ny mødeplan, hvor MR møde fremadrettet afholdes om tirsdagen. Mødet den 7. september foreslås afholdt på Lisbeths kontor på grund af Brugsens årsmøde i sognegården.

3.b

Kontaktpersonen

Orientering om personale situationen. Afholdelse af høstfest: Bjørg hjælper til.
Corona håndtering: Antallet af tilladte kirkebesøgende skal undersøges og kontaktperson kontakter kirke-kultur medarbejder om dette.

3.c

Sognepræsten

Punktet udgår da sognepræst er på ferie.

3.d

KKBU

Referat af sidste KKBU møde afholdt den 15. juni 2021 er sendt ud til MR den 18. juni 2021.
Kirken er ved at blive kalket. Diverse malerarbejde er foretaget. Kirkegården fremstår flot under Gunnars varetagelse. Med hensyn til el-hegn så kontakter formand kogræslauget, og der indkøbes et batteri til max. 3.000 kr. Elektriker kontaktes for at afmontere strøm.

Næste KKBU møde afholdes den 24. august 2021 kl. 17.

3.e

Kirkeværgen

Punktet udgår da kirkeværge er på ferie.

3.f

Kasserer

Møde med ECIT udestår. ECIT skal udarbejde og afslutte 3. kvartal 2021. MR skal tage stilling til om ECdocs fortsat skal anvendes. Det skal undersøges, hvad det koster at anvende ECdocs. Hvis det besluttes ikke at anvende ECdocs, så skal det undersøges, hvad det koster at få bilag fra ECIT i perioden, hvor ECIT har været anvendt.

3.g

Medarbejderrepræsentanten

Punktet udgår.

3.h

Aktivitetsudvalg

Al forarbejde er udført og folder bliver snart udarbejdet, og forventes klar inden den 1. september 2021.

3.i

Byggeudvalg projekt Sognegården

Et supplement til nuværende kontrakt af 19.11.2018 med Jesper og Anne-Kristine Holm er udarbejdet. Formand underskriver supplementet (rådgiveraftale), og den fremlægges på MR den 7. september 2021 til underretning.

4.

Sager til beslutning

4.a

Kvartalsrapport 2. kvt. 2021: Rapporten blev gennemset, drøftet og godkendt.

4.b

Organisering af graverfunktionen

Oplæg vedtaget.

4.c

Ansættelse af kirketjener – nedsættelse af udvalg

Sognepræst, kontaktperson og formand indgår i ansættelsesudvalget. Et forslag til opslag udarbejdes til MR møde 7. september 2021.

4.d

Ansættelse af graver – nedsættelse af udvalg

Sognepræst, kontaktperson og formand indgår i ansættelsesudvalget. Stillingsopslag sættes på Jobnet.

5

Sager til drøftelse

5.a

Personaleledelse

Vi har drøftet, hvordan vi har personaleledelse, og vi skal fastholde, at Sengeløse Kirke er en god arbejdsplads.

5.b

Menighedsrådets dag

12. september 2021 afholdes Menighedsrådets dag. Dagsorden udsendt med denne dagsorden.

5.c

Menighedsmøde – ændring af dato?

Det er tidligere vedtaget, at møde afholdes søndag den 3. oktober 2021. Formand og sognepræst aftaler en anden dato.

6.

Gennemgang af opgaveliste

7.

Eventuelt

Intet.

Pkt.

Tekst