Referat af menighedsrådsmøde d. 10.02.2021

Sengeløse Kirke, Menighedsrådet

Referat af offentligt menighedsrådsmøde

Holdes via Teams, onsdag 10. februar 2021 kl. 19:00

Dagsorden

Pkt. 1. Fremmøde og godkendelse af dagsorden

Afbud fra: Lonny Petersen, Marianne Kehler

Deltagere: Lars Enghoff Jensen (formand), Merry Lisbeth Rasmussen (sognepræst), Hanne Bienert (kontaktperson), Gitte Malling Buur (kasserer), Bjørg Sandberg (sekretær), Hans (graver)

Dagsorden blev herefter godkendt.

Pkt. 2. Teologisk drøftelse – udsættes pga. teamsmøde

Pkt. 3. Orientering

3.a Formanden

Sikkerhedsmarkulering: Da person databeskyttelses lovgivningen foreskriver, at makulering af personfølsomme data skal foretages både vertikalt og horisontalt, så bestilles en vogn, der makulerer på denne måde.

3.b Kontaktpersonen

Ny graver assistent er blevet ansat i 20 timer i 4 måneder. Løn og pension: Der er uoverensstemmelse med lønudbetaling og pensionsindbetaling. Næste MR skal indeholde beslutning om ECIT.

3.c Sognepræsten

Kasseeftersyn – virtuelt kasseeftersyn skal arrangeres.

Konfirmander: Undervisning foretages on-line. Konfirmation er planlagt til sidst i april samt midt maj. Der vil komme en udmelding sidst i denne måned om konfirmationerne foretages og hvis det aflyses, så er alternative datoer i august 2021 planlagt.

Præstesekretær: Den tidligere præstesekretær, Sus, har fået en afskedsgave og den nye præstesekretær, Maria, er tiltrådt.

Kristelig Dagblad abonnement skal gennemgås af kassereren.

3.d KKBU

Det seneste KKBU referat er vedlagt indkaldelse til dette MR møde.

Næste møde i KKBU bliver virtuelt den 28. februar 2021 kl. 11.00.

3.e Kirkeværgen Afbud.

3.f Kasserer

Kreditnota fra ECIT håndteres af kassereren. TDC-abonnementer skal efterses af kassereren.

3.g Medarbejderrepræsentanten

Kirkegårdsprotokollen gennemgås. Ellers intet nyt.

3.h Aktivitetsudvalg

Højskoleeftermiddage og kultur aftener er blevet udskudt.

Årets sogneudflugt aflyses.

3.i Byggeudvalg

Projekt Sognegård Nabogrund blev diskuteret og tidligere beslutninger med hensyn til omkostninger fastholdes.

4. Sager til beslutning

4.a Indstilling vedr. økonomiudvalg Vedtages. Det indstilles til at økonomiudvalget ser på erstatning for regnskabsføring.

4.b Indstilling vedr. udnyttelse af forkøbsret MR ønsker ikke at benytte sig at forkøbsret for nuværende. Der skal stå i brevet, at det er ’for nuværende’ således at MR skal kontaktes ved næste salg. Dette meddeles til Provstiudvalg til godkendelse.

5. Sager til drøftelse

5.a Toiletter på kirkegården Punktet diskuteres på KKBU.

5.b Henvendelse fra Provstiudvalg vedr. budget 2021 Regnskabet for 2020 skal detaljeret gennemgås på næste MR, så vi kan få en forståelse for på hvilke poster budgettet bliver overskredet. Egenkapitalen er i negativ og dette skal rettes op.

6. Gennemgang af opgaveliste

Udsættes.

7. Eventuelt

Kommunikation med MR: MR sekretær (Marianne) gennemgår DAB email jævnligt, så der ikke er ulæste mails. De læste mail skal flyttes til en folder med navn ’læst’. Når der sendes mail ud internt i MR, så skal der svares på mailen, så den ikke ’står i luften’.