Referat af menighedsrådsmødet 19.05.2021

Sengeløse Kirke

Menighedsrådet

Den 19. maj 2021

Referat af offentligt menighedsrådsmøde

Sengeløse Sognegård, onsdag den 19. maj  kl. 19:00

Referat

Pkt.

Tekst

1.

Fremmøde og godkendelse af dagsorden
 

Indkaldelse af suppleanter :

Deltagere:        Lars Enghoff Jensen (formand)
                             Merry Lisbeth Rasmussen (sognepræst)

                             Hanne Bienert (kontaktperson)

                             Gitte Malling Buur (kasserer)
                             Marianne Kehler (medlem)
                             Lonny Petersen

                             Bjørg Sandberg (sekretær)

                             Paul Kehler (kirkeværge)

 

Dagsorden blev herefter godkendt.

2

Teologisk drøftelse

 

Problematikken omkring forfulgte kristne på globalt plan blev forelagt og drøftet (kristen forfølgelse – Open Doors).

3.

Orientering

3.a

Formanden

  • Der er generalforsamling i Landsforeningen onsdag den 26. maj kl 19.00.
  • Der er udkommet opdaterede retningslinjer for ansvarlig håndtering af Covid-19 den 12. maj 2021 udstedt af Kirkeministeriet.

3.b

Kontaktpersonen

Der afholdes møde i morgen med personalet. Derudover blev der givet orientering om personalesituationen med tidslinjer. Der er ansat en gravermedhjælper som vikar til 31. august.

Det afsøges andre muligheder for at få yderligere vikarhjælp, og det ser lovende ud både på det grønne område og i kirken / sognegården.

3.c

Sognepræsten

Pinsegudstjeneste på søndag kl. 11.00, og der startes med morgenbord. Der er tilmeldning.

3.d

KKBU

Avanten maskine endnu ikke kommet retur. Maskinen skal hentes hos Dianalund Maskiner og fragtes til Hørve Maskinhandel A/S.

Næste meninghedsrådsmøde tages personaleledelse på dagsorden.

3.e

Kirkeværgen

Der er modtaget tilbud på den lille port ind til urneplænen. To tilbud indhentet på kirkeloft. Tilbuddet på den store port, hvor arbejdet er udført, er lavt sat.

3.f

Kasserer

Regnskab for 1. kvartal fremlagt og taget til efterretning. Kasserer tager kontakt til ECIT om at fremsende kvartalsregnskab i den måned, der kommer efter kvartalet. Regnskab for 2. kvartal skal fremsendes midt juli 2021.

3.g

Medarbejderrepræsentanten

Punktet frafaldes.

3.h

Aktivitetsudvalg

Det første møde er afholdt og aktivitetsudvalget er i gang med at planlægge næste års aktiviteter.

3.i

Byggeudvalg projekt Sognegården

Frasalget af jorden er fremsendt i dag til provstiet til drøftelse på provstiudvalgsmødet den 21. maj 2021.

4.

Sager til beslutning

4.a

Genautorisering af it-brugere

Vedtaget.

5

Sager til drøftelse

5.a

Beslutningsprocesser i menighedsrådet – fra forberedelse til beslutning, dokumentation (referat) og udførelse.

Udskydes til MR møde i juni 2021.

5.b

Oplæg til besparelser fra Lisbeth

Et rigtig godt oplæg. Punktet skal sættes på dagsorden til næste MR møde i juni, så oplægget kan besluttes. Derudover skal der være en budgetstyring for aktivitetsudvalg, KKBU udvalg etc. hvilket betyder, at udgifter skal præsenteres for formændene og regning skal kontrasigneres.

5.c

Organisering af graverstillinger – nu og i fremtiden

Punktet udsættes til næste møde.

6.

Gennemgang af opgaveliste

7.

Eventuelt

Intet.

Pkt.

Tekst